ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

( สำหรับบุคลากร )

เข้าระบบบุคลากร

ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

( สำหรับเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล )

เข้าระบบเจ้าหน้าที่  • Internet Explorer 11 Browser ^ ขึ้นไป
  • Firefox Browser
  • Google Chrome Browser
  • Safari Browser
  • Opera Browser