ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

( สำหรับบุคลากร )

** กรอก Username ไม่ต้องกรอก @rmutl.ac.th **