ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

( สำหรับเจ้าหน้าที่ )

** Username ไม่ต้องกรอก @rmutl.ac.th