ประวัติการศึกษา

2557
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
กลุ่มสาขา : Computer science
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเทศ : ไทย

2551
ระดับการศึกษา :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
กลุ่มสาขา : Computer science
สาขา : เทคนิคคอมพิวเตอร์
สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประเทศ : ไทย

บันทึกกิจกรรม

กิจกรรมในเดือนนี้ 4 บทความ
กิจกรรมในปีนี้ 6 บทความ
กิจกรรมทั้งหมด 27 บทความ

กิจกรรม